Category Archives: Бүтэц зохион байгуулалт

Хуулийн хэлтэс

ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДҮРЭМ Нэг. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1.1.Энэ дүрмийн зорилго нь Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний.

Хот дахин хөгжүүлэх хэлтэс

ХОТ ДАХИН ХӨГЖҮҮЛЭХ ХЭЛТСИЙН ДҮРЭМ Нэг. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1.1. Энэ дүрмийн зорилго нь Нийслэлийн Хот.

Хот төлөвлөлтийн хэлтэс

ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН ДҮРЭМ Нэг. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1.1.Энэ дүрмийн зорилго нь Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий.

Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс

ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН ДҮРЭМ НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1.1. Энэ дүрмийн зорилго нь Нийслэлийн Хот төлөвлөлт,.