“Чингэлтэй”, “Хайлааст” нэгж хорооллын ерөнхий төлөвлөгөө

“Чингэлтэй”, “Хайлааст” нэгж хорооллын ерөнхий төлөвлөгөө

ҮНДЭСЛЭЛ:

  • Монгол Улсын Их хурлын 2013 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан “ Улаан баатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага” Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал,
  • Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/299 дүгээр захирамж;
  • 2015 оны 05-р сарын 01-ны ХЕТ- 1/2015 дугаар зургийн даалгавар
  • Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газартай 2015 оны 09-р сарын 11-ны өдөр байгуулсан №ЕТ-2015/48 дугаар ажлын гэрээ

БОЛОВСРУУЛСАН БАЙГУУЛЛАГА:

Ерөнхий төлөвлөгөө:

  • “ХАЙЛААСТ”, “ЧИНГЭЛТЭЙ” нэгж хорооллын Ерөнхий төлөвлөгөөг “ГОБИ ТРАВЭЛ” ХХК

Туслан гүйцэтгэгч:

  • “ХАЙЛААСТ”, “ЧИНГЭЛТЭЙ” нэгж хорооллын ЕТ-ний байр зүйн зураглалыг НХТЕТГ-ын мэдээллийн сангаас, байр зүйн зургийн тодруулалтыг “АЧИТ АГАТ” ХХК
  • Инженер геологийн судалгааг “ЭКО ГЕО” ХХК,
  • Танилцуулгын видео материал “КРЕАТИВ ТРЕНД” ХХК

ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХҮРЭЭ:

  • “ХАЙЛААСТ” нэгж хороолол нь Чингэлтэй дүүргийн 12,13,14,15,16,17,18 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн нийт 730га талбайг хамарна.
  • ЧИНГЭЛТЭЙ” нэгж хороолол нь Чингэлтэй дүүргийн 17,18,19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрийн нийт 787.0га талбайг хамарна.

 

Google+ Linkedin