Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2017 оны тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2017 оны тайлан

Монгол улсын “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай” хууль, Засгийн газрын “Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай”   2005 оны 67 дугаар тогтоол,  “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай”  2009 оны 143 дугаар тогтоол, “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл,гомдлыг шийдвэрлэх тухай”  Нийслэлийн  Засаг даргын  2013 оны  А/1086 дугаар захирамжийн биелэлтийг мөрдөж ажиллаж байна.

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт-

2017 оны 12 сарын 31-ний байдлаар:

Иргэдээс  Өргөдөл, гомдол санал хүсэлтийн цахим систем буюу www.smartcity.mn дээр ирсэн нийт 1171 өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэж байна.

 

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн явц:

Нийт                                                                   1171

Хугацаандаа байгаа                                           20

Шийдвэрлэсэн                                                  1151

Шийдвэрлэлтийн явц                                       98.6 %

Индекс                                                               0,812

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн явц:        12 хоног байна

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэж хариу өгсөн байдал / 5 жил/

Асуудал Нийт
он 2013 2014 2015 2016 2017
1200 тусгай дугаарын утас 493 437 213 231 123
www.ub1200.mn 84 78 51 66 61
11-11 төв 504 567 268 207 216
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв 5833 7618 6812 747 736
Байгууллага 205 409 120 81 34
Ухаалаг утас 0 2 0 0 1
Нийт 7119 9111 7464 1360 1171

 

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайланг графикаар харуулбал:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өргөдөл, гомдлын хандалтын тайлан /Эхний 3 гол үзүүлэлтээр авч үзвэл/ 

д/д Асуудал Хандалт
Он 2013 2014 2015 2016 2017
1 Барилга, байгууламж барих, өргөтгөх хүсэлт 1484 1642 1174   261 209
2 Барилга, байгууламжийг зөвшөөрөлтэй эсэхийг шалгуулах тухай 609 813 464   185 101
3 Барилгын байгууламжийн лавлагаа,мэдээлэл, тодорхойлолт хүсэх тухай 90 100 131  165 255

 

Өргөдөл, гомдлын  шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан

Өргөдөл, гомдлын  шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 2013 2014 2015 2016 2017
Хоног 15 17 15 10 12
цаг 20 14 15 3 12
минут 5 47 38 20
Нийт ирсэн өргөдөл, гомдлын тоо 7119 9111 7464 1360 1171

 

Төрлөөр ангилбал 

2013 2014 2015 2016 2017
Талархал 1 5 3 6 1
Хүсэлт 6394 8475 7120 950 876
Мэдэгдэл 6 15 0 2 0
Санал 104 49 25 11 10
Гомдол 614 567 339 391 284
нийт 7119 9111 7464 1360 1171

 

Иргэдээс ирсэн гомдлыг Графикаар харуулбал:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google+ Linkedin