Барилгын загвар зураг батлах

Барилгын загвар зураг батлах

д/д Бүрдүүлэх материал
1 Батлагдсан архитектур төлөвлөлтийн даалгавар
2 Архитектур төлөвлөлтийн даалгаврын схем зураг
3 Загвар зураг
4 Ерөнхий төлөвлөгөөг тоон байдлаар хавсаргах /CD/
Загвар зургийн бүрдэл
1 Нүүр хуудас /Батлагдах/
2 Байршлын схем
3 Орчны тойм /Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулах/
4 Тайлбар бичиг, төлөвлөлтийн санаа
5 Ерөнхий төлөвлөгөө /Батлагдах/
6 Хөдөлгөөний схем
7 Тохижилтын зураглал
8 Харагдах байдал
9 Байгуулалтууд
10 Огтлолууд
11 Нүүр тал, өнгөний шийдэл, хаягийн зураглал /Батлагдах/
ЗАГВАР ЗУРАГ ТӨСЛИЙН МАЯГТ
.dwg формат-аар татаж авах
.pdf A3 формат-аар татаж авах
.pdf A4 формат-аар татаж авах

Архитекторуудын дүүргийн хуваалт

Загвар зургийн бүрдэл, стандарт хангасан зураг төслийг өөрсдийн хүсэлтээр манай газартай холбогдон сайтад байршуулж болно.

Зураг төслийн “ЭГЭ” ХХК-ний гүйцэтгэсэн /БЗД 26-р хороонд боловсруулсан/ жишиг загвар зураг төслийг үзүүлж байна.

ЖИЧ: НЗД-ын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

Google+ Linkedin