Хүний нөөцийг чадавхижуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар НХТЕТГ-ын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлт

Хүний нөөцийг чадавхижуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар НХТЕТГ-ын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлт

Google+ Linkedin