ДАМБАДАРЖАА нэгж хорооллын ХЕТ

ДАМБАДАРЖАА нэгж хорооллын ХЕТ

ҮНДЭСЛЭЛ:

  • Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/299 дүгээр захирамж;
  • Нийслэлийн Засаг даргын баталсан №ХЕТ-III.4/2015 дугаартай зургийн даалгавар,
  • № ЕТ-2015/50 дугаартай гэрээ

 

БОЛОВСРУУЛСАН БАЙГУУЛЛАГА:

Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө:  “ФОРУМ АРТ”  ХХК

 

ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХҮРЭЭ:

Google+ Linkedin