Тамхины ишгүй байгууллага-Тамхигүй орчин сэдэвт сургалт боллоо

Тамхины ишгүй байгууллага-Тамхигүй орчин сэдэвт сургалт боллоо

‘’Тамхины ишгүй байгууллага-Тамхигүй орчин’’ аяны хүрээнд тус газрын Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажлын хэсгээс зохион байгуулсан тамхины хор хөнөөлийн тухай сургалтад 78 албан хаагч хамрагдав. Сургалт 2018.06.21-ны өдөр болов.

Google+ Linkedin