Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2018 оны хагас жилийн тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2018 оны хагас жилийн тайлан

“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай” хууль, Засгийн газрын “Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай”   2005 оны 67 дугаар тогтоол,  “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай”  2009 оны 143 дугаар тогтоол, “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл,гомдлыг шийдвэрлэх тухай”  Нийслэлийн  Засаг даргын  2013 оны  А/1086 дугаар захирамжийн биелэлтийг мөрдөж ажиллаж байна.

2018 оны 06 сарын 25-ны байдлаар:

Иргэдээс  Өргөдөл, гомдол санал хүсэлтийн цахим систем буюу www.smartcity.mn дээр ирсэн нийт 543 өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэж байна.

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн явц:

Нийт                                                              543

Хугацаандаа байгаа                                       46

Шийдвэрлэсэн                                              496

Шийдвэрлэлтийн явц                                    91.5%

Индекс                                                         0,824 / B /

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн явц:         9 хоног байна

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэж хариу өгсөн байдал / 2 жил/

Асуудал Нийт
Он 2017 2018
1200 тусгай дугаарын утас 50 62
www. Ub12000.mn 39 23
11-11төв 87 126
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв 335 304
Байгууллага 13 17
SmartUB аппликейшн, CleanUB аппликейшн 0 17
нийт 524 543

 

 Өргөдөл, гомдлын  шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан 

Өргөдөл, гомдлын  шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа Он 2017 2018
Хоног 11 9
цаг 23 15
минут 47 00
Нийт ирсэн өргөдөл, гомдлын тоо 524 543

  

Төрлөөр ангилбал

Он 2017 2018
Талархал 4 2
Хүсэлт 348 409
Мэдэгдэл 0 1
Санал 0 10
Гомдол 172 121
нийт 524 543

 

Өргөдөл, гомдлын хандалтын тайлан /Эхний 3 гол үзүүлэлтээр авч үзвэл/ 

д/д Асуудал Хандалт
  Он 2017 2018
1 Барилга, байгууламж барих, өргөтгөх хүсэлт 134 97
2 Хот байгуулалтын ерөнхий болон хэсэгчилсэн ерөнхий

төлөвлөгөөний туха

34 42
3 Барилгын байгууламжийн лавлагаа,мэдээлэл, тодорхойлолт хүсэх тухай 106 99
Google+ Linkedin