Барилгад хаяг дугаар олгох, мэдээллийн санд бүртгэх

Барилгад хаяг дугаар олгох, мэдээллийн санд бүртгэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ Тайлбар Бүрдэл
1 Шинэ барилгад /барилга барих зөвшөөрөл авсан байх/ Хаяг дугаар хүссэн өргөдлийн маягт Өргөдлийг үнэн зөв, бүрэн бөглөх /ашиглалтад орсон он, улсын комиссын дугаар гэх мэт…./
2 Барилга, байгууламжийн байр зүйн зураг Геодезийн ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй компаниар хийлгүүлж хэвлэмэл зураг, CD-ээр авчрах
3 Газрын гэрчилгээ /нотариатаар батлуулах/, газрын кадастрын зургийн хуулбар Эзэмших, ашиглах эрхийн хугацаа хүчинтэй байх,
4 Үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт Газар эзэмшигчийн нэрээр төлбөрийг тушаах
1 Хуучин барилгад Хаяг дугаар хүссэн өргөдлийн маягт Өргөдлийг үнэн зөв, бүрэн бөглөх /ашиглалтад орсон он, улсын комиссын дугаар гэх мэт…./
2 Барилга, байгууламжийн байр зүйн зураг Геодезийн ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй компаниар хийлгүүлж хэвлэмэл зураг, CD-ээр авчрах
3 Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар Эсвэл өмч, хувьчлалын тогтоол, шийдвэрийн хуулбар авчрах
4 Газрын гэрчилгээ /нотариатаар батлуулах/, газрын кадастрын зургийн хуулбар Эзэмших, ашиглах эрхийн хугацаа хүчинтэй байх,
5 Үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт Газар эзэмшигчийн нэрээр төлбөрийг тушаах
1 Зуслангийн барилгад Хаяг дугаар хүссэн өргөдлийн маягт Өргөдлийг үнэн зөв, бүрэн бөглөх /ашиглалтад орсон он, улсын комиссын дугаар гэх мэт…./
2 Барилгын байр зүйн зураг Геодезийн ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй компаниар хийлгүүлж хэвлэмэл зураг, CD-ээр авчрах
3 Газрын гэрчилгээ /нотариатаар батлуулах/, газрын кадастрын зургийн хуулбар Эзэмших, ашиглах эрхийн хугацаа хүчинтэй байх,
4 Үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт Газар эзэмшигчийн нэрээр төлбөрийг тушаах
1 Гэр хорооллын барилгад хаягийн тодорхойлолт олгох Хаяг дугаар хүссэн өргөдлийн маягт Өргөдлийг үнэн зөв, бүрэн бөглөх /ашиглалтад орсон он, улсын комиссын дугаар гэх мэт…./
2 Газрын гэрчилгээ /нотариатаар батлуулах/, газрын кадастрын зургийн хуулбар Эзэмших, ашиглах эрхийн хугацаа хүчинтэй байх,
3 Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт Хорооны засаг даргын торхойлолт,
4 Үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт Газар эзэмшигчийн нэрээр төлбөрийг тушаах
1 Дахин тодорхойлолт олгох Хаяг дугаар хүссэн өргөдлийн маягт Өргөдлийг үнэн зөв, бүрэн бөглөх /ашиглалтад орсон он, улсын комиссын дугаар гэх мэт…./
2 Газрын гэрчилгээ, кадастрын зургийн хуулбар Эсвэл хаяг дугаар авч байсан албан бичгийн хуулбар
3 Үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт /14120төгрөг/ Газар эзэмшигчийн нэрээр төлбөрийг тушаах
Нийт хуудасны тоо

Өргөдлийн маяг татаж авах

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

Google+ Linkedin