Барилга, хот байгуулалт, түр орон байраар хангах албаны Мэргэжлийн ангид зохион байгуулах удирдлагын команд штабын сургуулилтанд хамрагдлаа

Барилга, хот байгуулалт, түр орон байраар хангах албаны Мэргэжлийн ангид зохион байгуулах удирдлагын команд штабын сургуулилтанд хамрагдлаа

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/41 дугаар захирамжаар батлагдсан Гамшгаас хамгаалах дадлага, сургууль, бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулах тухай сургуулийн төлөвлөгөөний дагуу БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ТҮР ОРОН БАЙРААР ХАНГАХ АЛБАНЫ МЭРГЭЖЛИЙН АНГИД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УДИРДЛАГЫН КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛИЙГ Нийслэлийн Онцгой байдлын газраас 2018 оны 10 сарын 22-ны өдөр зохион байгуулсан ба сургалтад НХТЕТГ-ын удирдлага, хэлтсийн дарга, ахлах мэргэжилтэн нар идэвхтэй хамрагдсан. Сургалтын үеэр гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын үеийн алба, мэргэжлийн анги, штабын бэлэн байдал, гүйцэтгэх үүрэг, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, харилцан ажиллах дасгал сургуулийг танхимын сургалтаар олгов.

Google+ Linkedin