Орон зайн мэдээллийн системд суурилсан Нийслэлийн хот байгуулалтын дундын мэдээллийн сангийн цахим хуудсууд шинээр нэвтрүүллээ

Орон зайн мэдээллийн системд суурилсан Нийслэлийн хот байгуулалтын дундын мэдээллийн сангийн цахим хуудсууд шинээр нэвтрүүллээ

Хот байгуулалтын мэдээллийн хэлтэс нь: Байгуулллагын үйл ажиллагаа, бодлого шийдвэрийг Нийслэлийн дундын мэдээллийн сангийн өгөгдөлийг бүрдүүлэн түүн дээрээ дүн шинжилгээ хийж иргэдэд нээлттэй, ил тод, шуурхай хүргэх, веб програмчлал, хэвийн ажиллагааг хангах, шинээр нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд:

ArcGIS Online-ийг ашиглаж шинээр дараах цахим хуудасуудыг шинээр үүгсэж мэдээллийг цахим орчинд ил тод байршуулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага

http://ulaanbaatar.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=eaba56a8f8884b99b372adc525112d8e

Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

http://ulaanbaatar.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4689e683664449a99adc20450ed14649

Дахин төлөвлөлтийн мэдээлэл  

https://ulaanbaatar.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4adfe5888f304300b5e5a7a7b75afb3e

Дахин төлөвлөлт хийгдэх байршлууд 

http://ulaanbaatar.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b25ffee174bb44489475705d8ad96957

Давхар талбайн харьцаа  

http://ulaanbaatar.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=59d6550bb2c645bb90a4a10ab7f95af6

Google+ Linkedin