Геодезийн цэг, тэмдэгт газар дээр байгаа эсэхэд санал авах

Геодезийн цэг, тэмдэгт газар дээр байгаа эсэхэд санал авах

Нийслэлийн хэмжээнд хэрэглэгдэж байгаа харилцан хамааралгүй солбицолын тогтолцоонуудын хамаарлыг тогтоож “Солбицолын нэгдсэн тогтолцоонд шилжих” зорилгоор 2011 онд WGS84 солбицолын UTM тусгагт, ITRF2008 эринд хэмжилт, боловсруулалт хийгдсэн геодезийн цэг тэмдэгтийн бүрэн бүтэн байдалд судалгаа хийж байгаа билээ.

Та бүхэн энэхүү цэг тэмдэгтийн байрлал, өндрийн алдаатай эсэх болон цэгийн устсан эсэхэд саналаа өгч хамтран ажиллана уу.

Жич: Энэхүү Нийслэлийн хэмжээнд хийгдсэн геодезийн үндсэн, дэд, зураглалын сүлжээний цэг тэмдэгтүүд нь Нийслэлийн Засаг даргын 2011 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 816 дугаар “Хамгаалалтын тойрог тогтоох тухай” захирамжаар баталгаажсан болно.

Үндсэн цахим хуудсанд шилжих

Google+ Linkedin