Өргөдөл, гомдол  шийдвэрлэлтийн  2018 оны ажлын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2018 оны ажлын тайлан

“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай” хууль, Засгийн газрын 2005 оны “Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай” 67 дугаар тогтоол, 2009 оны “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай” 143 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл,гомдлыг шийдвэрлэх тухай” А/1086 дугаар захирамжийг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллаж байна.

 

2018 оны 12 сарын 25-ны байдлаар иргэдээс Өргөдөл, гомдол санал хүсэлтийн цахим систем буюу www.smartcity.mn дээр ирсэн нийт 1067 өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэж байна.

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн явц:

Нийт                                                                          1067

Хугацаандаа байгаа                                              0

Шийдвэрлэсэн                                                        1067

Шийдвэрлэлтийн явц                                           100%

Индекс                                                                       0,834 / B /

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн явц                        11 хоног байна

 

 

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэж хариу өгсөн байдлыг өмнөх онтой харьцуулж хүснэгтээр үзүүлэв

 

Хүлээн авсан хэлбэр 2017 2018
1200 тусгай дугаарын утас 123 142
www.Ub12000.mn 61 70
11-11төв 216 241
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв 736 549
Байгууллага 34 36
Smart UB аппликейшн,

Clean UB аппликейшн

1 29
Нийт 1171 1067

 

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан

 

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа Он 2017 2018
Хоног 12 11
цаг 13 11
минут 0 0
Нийт ирсэн өргөдөл, гомдлын тоо   1171 1067

 

Төрлөөр ангилбал

 

 

Он 2017 2018
Талархал 1 2
Хүсэлт 876 736
Мэдэгдэл 0 2
Санал 10 16
Гомдол 284 311
Нийт 1171 1067

 

 

Өргөдөл,гомдлын хандалтын тайлан /Эхний 5 гол үзүүлэлтээр/

 

 

Д/д Асуудал Нийт тоо
Он 2017 2018
1 Барилгын лавлагаа, мэдээлэл, тодорхойлолт хүсэх тухай 255 195
2 Барилга, байгууламж барих, өргөтгөх хүсэлт 209 162
3 Барилга байгууламжийн ажлыг зогсоох тухай 110 109
4 Барилга байгууламжийн чанар, аюулгүй байдлын тухай 89 67
5 Барилга байгууламжийг зөвшөөрөлтэй эсэхийг шалгуулах тухай 101 75
нийт 1171 1067

 

 

Сүүлийн 2 жилийн харьцуулалт

 

 

Он 2017 2018
Ирсэн нийт өргөдлийн тоо 1171 1067
Гомдол 284/24,1% 311/29.1%

 

Google+ Linkedin