2018 онд хийгдсэн Барилгын газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх  чадварын үнэлгээний үр дүн

2018 онд хийгдсэн Барилгын газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх чадварын үнэлгээний үр дүн

Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 157 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Эрх шилжүүлэх тухай” тухай А/206 дугаар захирамж, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 68 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий  төлөвлөгөөний газраас 2018 онд ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэгийн 19 барилгад газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадварын үнэлгээ хийж, барилгын үнэлгээ, санал, дүгнэлт тайланг холбогдох дээд шатны байгуулага болон нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын байгууллагад хүргүүлээд байна

Google+ Linkedin