Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2017 оны III улирлын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2017 оны III улирлын тайлан

Иргэдээс Өргөдөл, гомдол санал хүсэлтийн цахим систем буюу www.smartcity.mn /ub.1200.mn/ дээр ирсэн нийт 905 өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэж байна.

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн явц:

Нийт 905

Хугацаандаа байгаа 55

Хугацаандаа шийдвэрлэсэн 845

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн явц 93,92

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа: 12 хоног байна.

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ИНДЕКС : 0.801 ҮНЭЛГЭЭ: B

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн сүүлийн 5 жилийн III улирлыг тоон үзүүлэлтээр харуулбал:

Ангилал 2013 2014 2015 2016 2017
1 1800-1200 тусгай дугаарын утас 401 391 171 218 89
2 www.ub1200.mn цахим хуудас 69 68 43 60 50
3 Засгийн газрын 11-11 төв 381 501 232 196 160
6454 Иргэд хүлээн авах төв 4040 5601 5420 645 579
5 Нутгийн захиргааны байгууллагууд 77 334 113 81 27
6 Smart UB аппликейшн, Clean UB аппликейшн 0 2 0 0 0
7 Мессеж 0 0 0 0 0
8 Шуурхай удирдлага,зохицуулалтын төв 0 0 0 0 0
Нийт 4991 6897 5979 1200 905

 

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн сүүлийн 5 жилийн III улирлыг төрлөөр харуулбал:

Төрөл 2013 2014 2015 2016 2017
1 Талархал 1 3 3 6 0
2 Санал 84 42 22 10 6
3 Хүсэлт 4404 6343 5677 824 688
4 Гомдол 496 496 277 359 211
5 Мэдэгдэл 6 13 0 1 0
нийт 4991 6897 5979 1200 905

 

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа:

Он

2013 2014 2015 2016

2017

Дундаж хугацаа 14 20 12 9 12
Google+ Linkedin