Хүний нөөцийн хөгжил хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны  төлөвлөгөөний биелэлт/II улирал/

Хүний нөөцийн хөгжил хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөөний биелэлт/II улирал/

Google+ Linkedin