2019 оны ажлын бүтээмж үр дүнг үнэлэх “Тайлан хамгаалалт” эхэллээ

2019 оны ажлын бүтээмж үр дүнг үнэлэх “Тайлан хамгаалалт” эхэллээ

Тус газар нь Засгийн газрын 2019 оны 38 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам”-ыг удирдлага болгон удирдлагуудаар ахлуулсан үнэлгээний баг 12 дугаар сарын 11-13-ны өдрүүдэд албан хаагч тус бүрийн 2019 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын задгай тайлан, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлттэй танилцаж үнэлж дүгнэх боллоо.

Google+ Linkedin