Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын  2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлт

Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлт

Google+ Linkedin