Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2019 оны нэгдүгээр улирлын ажлын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2019 оны нэгдүгээр улирлын ажлын тайлан

“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай” хууль, Засгийн газрын “Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай”   2005 оны 67 дугаар тогтоол,  “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл,гомдлыг шийдвэрлэх тухай”  Нийслэлийн  Засаг даргын  2013 оны  А/1086 дугаар захирамжийн биелэлтийг мөрдөж ажиллаж байна.

2019 оны 03 сарын 31-ний байдлаар: 

Иргэдээс  Өргөдөл, гомдол санал хүсэлтийн цахим систем буюу “UB ERP” дотоод удирдлагын систем  дээр ирсэн нийт 235 өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэж байна.

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн явц:

Нийт                                                      235

Хугацаандаа байгаа                                 0

Шийдвэрлэсэн                                    235

Шийдвэрлэлтийн явц                        100%

Индекс                                                     0,80 / B /

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн явц     11 хоног байна          

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэж хариу өгсөн байдал / 2 жил/

Он 2018 2019
1200 тусгай дугаарын утас 16 19
www. Ub12000.mn 6 0
11-11төв 35 12
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв 124 166
Байгууллага 3 32
SmartUB аппликейшн, CleanUB аппликейшн 5 6
нийт 189 235

Төрлөөр ангилбал

Он 2018   2019
Талархал 2 0
Хүсэлт 147 182
Мэдэгдэл 27 0
Санал 3 2
Гомдол 27 51
нийт 189 235

Өргөдөл, гомдлын хандалтын тайлан /Эхний 3 гол үзүүлэлтээр авч үзвэл/

д/д Асуудал    Хандалт
  Он 2018 2019
1 Барилга, байгууламж барих, өргөтгөх хүсэлт 45 17
2 Барилга, байгууламжийг зөвшөөрөлтэй эсэхийг шалгуулах тухай 16 4
3 Барилгын байгууламжийн лавлагаа,мэдээлэл, тодорхойлолт хүсэх тухай 42 27
Google+ Linkedin