Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2019 оны хагас жилийн тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2019 оны хагас жилийн тайлан

“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай” хууль, “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл,гомдлыг шийдвэрлэх тухай”  Нийслэлийн  Засаг даргын  2013 оны  А/1086 дугаар захирамжийн биелэлтийг мөрдөж ажиллаж байна.

2019 оны 06 сарын 30-ны байдлаар: 

Иргэдээс  Өргөдөл, гомдол санал хүсэлтийн цахим систем буюу “UB ERP” дотоод удирдлагын систем дээр ирсэн нийт 600 өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэж байна.

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн явц:

Нийт                                                                   600

Хугацаандаа байгаа                                           46

Шийдвэрлэсэн                                                  554

Шийдвэрлэлтийн явц                                       92.3%

Индекс                                                               0,824 / B /

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн явц:        13 хоног байна.

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэж хариу өгсөн байдал / 3 жил/

Асуудал Нийт
Он 2017 2018 2019
1200 тусгай дугаарын утас 50 62 130
www. Ub12000.mn 39 23 8
11-11төв 87 126 39
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв 335 304 348
Байгууллага 13 17 111
SmartUB аппликейшн, CleanUB аппликейшн 0 17 20
нийт 524 543 600

Төрлөөр ангилбал

Он 2017 2018 2019
Талархал 4 2 0
Хүсэлт 348 409 420
Мэдэгдэл 0 1 2
Санал 0 10 6
Гомдол 172 121 172
нийт 524 543 600

Өргөдөл, гомдлын хандалтын тайлан /Эхний 3 гол үзүүлэлтээр авч үзвэл/

д/д Асуудал Хандалт
  Он 2017 2018 2019
1 Барилга, байгууламж барих, өргөтгөх хүсэлт 134 97 70
2 Хот байгуулалтын ерөнхий болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний тухай 34 42 29
3 Барилгын байгууламжийн лавлагаа,мэдээлэл, тодорхойлолт хүсэх тухай 106 99 95
Google+ Linkedin