Хот байгуулалт хөгжлийн газраас зарим төрийн үйлчилгээг цахимаар үзүүлж байна.

Хот байгуулалт хөгжлийн газраас зарим төрийн үйлчилгээг цахимаар үзүүлж байна.

Барилгын тухай хуулийн 30.2 /Барилгын ажил энэ хуулийн 30.1-д заасан хугацаанд дуусаагүй бол захиалагч зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө сунгуулах хүсэлтийг энэ хуулийн 27.1-д заасан байгууллагад гаргаж, дуусаагүй ажлыг гүйцэтгэх бодит хугацааг тусгасан төлөвлөгөөг хавсаргана/ гэж заасны дагуу барилгын ажлыг зөвшөөрлийн гэрчилгээний хугацааг сунгуулахыг хүссэн иргэн, ААН-үүд дараах info@uda.ub.gov.mn хаягаар хүсэлтээ /өмнөх зөвшөөрлийн хуулбар, календарчилсан графикийг хавсаргах/ ирүүлнэ үү.

Мөн та

1. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар авах /Барилга барих хүсэлт/,

2. Архивын лавлагаа олгох үйлчилгээ,

3. Гүйцэтгэлийн байрзүйн зургийг Хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх,

4. Инженерийн шугам сүлжээний зурган мэдээллээр үйлчлэх,

5. Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний зурган мэдээллээр үйлчлэх зэрэг үйлчилгээг https://eservice.ulaanbaatar.mn/ цахим хуудаснаас авах боломжтой.

Google+ Linkedin