Барилга байгууламжийн загвар зураг зөвшилцөх, батлах
Барилга, байгууламж барих
Барилга, байгууламж барих хүсэлт /Хэсэгчилсэн төлөвлөлтийн хэлтэс/
Барилга, байгууламж архитектур төлөвлөлтийн даалгаврын схем зургийн эргэлтийн цэгийн солбицол өөрчлүүлэх
Тусгай хамгаалалттай газар нутагт барилга, байгууламж барих
Инженерийн шугам сүлжээний зурган мэдээлэл
Мэдээлэл холбооны шугам сүлжээний трасс зөвшилцөх
Ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний трасс зөвшилцөх
Дулаан хангамжийн шугам сүлжээний трасс зөвшилцөх
Цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээний трасс зөвшилцөх
Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ /үерийн далан суваг, ус зайлуулах систем/, өндөржилтийн зураг төсөл зөвшилцөх
Барилга, байгууламжийн байр зүйн зургийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгүүлэх
Тэг тэнхлэгийн мэдээллийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгүүлэх
Барилгад хаяг дугаар хүсэх, мэдээллийн санд бүртгэх
Барилгын ажлын зөвшөөрөл
Барилгын ажлын зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
Барилга, байгууламж буулгах ажлын зөвшөөрөл
Гадна зар сурталчилгааны байгууламжийн загвар зураг батлах
Барилгын ажлын зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах
Цахилгааны ажлын зөвшөөрөл
Авто зам, замын байгууламжийн загвар зураг зөвшилцөх, батлах
Авто зам, замын байгууламж төлөвлөх даалгавар олгох, батлах
Гадна тохижилтын ажлын загвар зураг батлах
Нийтийн эдэлбэр газрыг иргэн, хуулийн этгээдийн хөрөнгөөр тохижуулах, ашиглах, хамгаалах
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт иргэн хуулийн этгээдийн санаачлагаар авто зогсоол төлөвлөх
Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний зурган мэдээлэл
Архивын лавлагаа